• historische foto
  • luchtfoto bestaande situatie
  • ontwerp 1
  • ontwerp 2
  • schets
Herontwikkeling scheepswerf Metz

Havenzicht / niet uitgevoerd
Het project ontleent haar naam aan de unieke locatie aan de haven in de oude dorpskern van Urk, met uitzicht over de haven en het IJsselmeer. Het betreft hier de herontwikkeling van een voormalige scheepswerf in het Oosteinde van de haven van Urk. De werf werd in 1826 door Albert Koopmans aangelegt, hij verplaatst de originele werf van weduwe Koopmans vanuit Kuinre naar Urk. De nieuwe structuur is gebaseerd op de stedenbouwkundige karakteristiek van de bestaande ‘oude’ dorpskern. De open plek van de werf wordt opgevuld door een drietal stedenbouwkundige bouwblokken. Kenmerken zoals steegjes (ginkies), plein, stratenpatroon, zichtlijnen en sociale controle spelen een belangrijke factor binnen het nieuwe plan. Een belangrijke ingreep binnen het plan is de aansluiting van de oosthavenkade op de handelskade. Deze nieuwe verkeersstroom (eenrichtingsverkeer) moet voor een aanzienlijke ontlasting van de  raadhuisstraat zorgen, en hiernaast voor een verlenging van de havenkade en uitbreiding van het aantal ligplaatsen binnen de haven. Het ‘rondje’ over de haven wordt hierdoor een ‘rondje’ langs de haven.Door het in stand houden van het bestaande hoogteverschil wordt er t.p.v. de bebouwing aan de havenzijde een tweede maaiveld geïntroduceerd die de privacy van de bewoners aan de havenzijde waarborgt. Het niveauverschil zorgt voor een duidelijke scheiding tussen het wonen en de verkeersstroom van auto’s, fietsers en voetgangers. Het parkeren vindt op het maaiveld plaats, langs de nieuwe havenkade en  tussen en rondom de bouwblokken.

Het project bestaat uit een aantal wooneenheden en winkels. De winkels bevinden zich op de begane grond aan de Raadhuisstraat (Wijk 2) in het verlengde van de onlangs gerealiseerde winkels aan de Raadhuisstraat. De grotere bouwblokken bestaan uit drie bouwlagen, hiernaast worden er binnen het plan twee nieuwe ‘urker’ woningen gerealiseerd in het verlengde van de bestaande woningen aan de westzijde, tussen de Oosthavenkade en de Raadhuisstraat. De ontsluiting van de woningen met bijbehorende bergingen vindt plaats op het binnenplein. Het binnenplein heeft door de open structuur van het plan verschillende toegangswegen en zichtlijnen. Het monumentale bouwwerkje (smederij, rijksmonument) aan de Raadhuisstraat staat vrijstaand tussen de nieuwe bebouwing. De hoeklocatie t.p.v. de aansluiting van de Handelskade en Raadhuisstraat is gedeeltelijk bestemd voor een bijzondere publieke functie, te denken aan bijvoorbeeld een museum, tentoonstellingsruimte.

Voor de nieuwe bebouwing is op een eigentijdse wijze aansluiting gezocht bij het bestaande (historische) beeld. Architectonische karakteristieken zoals typologie, detaillering,  traditionele materiaal- en kleurgebruik verwijzen naar de bestaande bebouwing in de ‘oude’ dorpskern. De bebouwing kenmerkt zich door de tegenstelling in de geveluitwerkingen. Karakteristieke houten en gemetselde topgevels, terugliggende en transparante topgevels binnen een vast stramien zorgen voor het versterken van de diversiteit van de onderlinge panden en knippen de blokken op in individuele panden. De mansardekap zorgt ervoor dat de nieuwe bebouwing wat betreft typologie aansluit bij de overige bebouwing van het dorp. Aan het einde van de jaren ’20 werden als het gevolg van een overvloedige en financieel gunstige ansjovisvangst in 1929 op Urk opvallend veel woningen met een relatief dure mansardekap gebouwd. Dat type wordt verspreid in de oude kern aangetroffen. De kaprichting van de mansarde kappen staat dwars op de straat en kenmerkt de op zich zelf staande bebouwing.

Een nieuwe invulling die zorgt voor een nieuwe frisse aanblik van de skyline van Urk.